הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרהת"צ 58120-05-21 בבית המשפט המחוזי בחיפה ("ביהמ"ש")

בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ("החוק"), מובא בזאת לידיעת הציבור, כי לביהמ"ש הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ("ההסדר") בתובענה לעיל ("הבקשה"), שהצדדים לה הם: אברהם הירשנזון ואפי בסט ("המבקשים"), המיוצגים ע"י עו"ד צביקה מצקין ("ב"כ המבקשים"); Royal Caribbean Cruises Ltd, Royal Caribbean International ו-סנורמה שירותי תיירות בע"מ ("רויאל קאריביאן" או "המשיבות""), המיוצגות באמצעות באי כוחן עוה"ד עמית מור וליעד להנר ממשרד נשיץ ברנדס אמיר ושות′;, עורכי דין ("ב"כ המשיבות").

עיקרי הסדר הפשרה:

  1. עניינה של הבקשה בביטול של קו הפלגות תיירותיות ישיר מנמל חיפה למדינות אגן הים התיכון וחזרה לחיפה מחודש יוני 2021 ועד לחודש אוקטובר אותה השנה. בבקשה נטען כי היה על רויאל קאריביאן להעניק פיצוי כספי לחברי הקבוצה בגין נזק בלתי ממוני בשל כך שהביטול נעשה "בדקה ה-90" בטרם חופשת הקיץ ובהיעדר חלופת נופש דומה, בשיא התפשטותו של נגיף הקורונה, שעה שמרבית מדינות העולם סגרו שעריהן ולכן הפלגה זו היוותה בפועל אפשרות כמעט יחידה לנופש. עוד נטען בבקשת האישור כי רויאל קאריביאן השיבה את תמורת חבילות השיט גם בדרך של זיכוי למימוש בהפלגות עתידיות שלה בשיעור של 120%, כברירת מחדל, במקום השבה כספית לאמצעי התשלום של הלקוח (שהופיעה כאפשרות שניה, נוספת), באופן שהכביד על השבת התמורה הכספית ששילמו לה צרכניה ובשים לב למנגנון בו נקטה רויאל קאריביאן לצורך המרת הזיכוי להשבה כספית.
  2. במענה לכך השיבה רויאל קאריביאן, כי קו ההפלגה שבנדון בוטל כדין, בין היתר, בשים לב לדאגה לשלום וביטחון לקוחותיה של רויאל קאריביאן, זאת נוכח אירועי "שומר חומות" ובשים לב לחשש ממשי כי רקטות יפגעו, בין היתר, בספינה ובנוסעים [מצב חרום הוגדר גם באזור חיפה והצפון, סמוך לפני מועד הביטול]. רויאל קאריביאן טענה אם כן כי לא הייתה בידיה ברירה אלא לבטל את קו ההפלגה, וכי לא היה ידוע לה (ואף למדינת ישראל) אימתי המצב הבטחוני יגיע לכדי סיום וניתן יהיה לחדש את הפעילות, אם בכלל. לכן טענה רויאל קאריביאן כי בהתקיים נסיבות מסכלות חברי הקבוצה אינם זכאים לפיצוי כלשהו. רויאל קאריביאן הוסיפה כי אין כל פסול בהנפקת זיכוי חלף השבה כספית, מקום בו הצרכנים בחרו בדרך זו והסכימו לה; כי ממילא ניתן זיכוי בגובה התשלום שביצע כל לקוח ובתוספת 25% ללקוח שבחר בזיכוי; וכי הבקשה הוגשה 11 ימים בלבד לאחר ההודעה, מבלי שקדמה פניה לרויאל קאריביאן, וזאת שלא בתום לב, והראיה לכך היא כי עד למועד הגשת התשובה לבקשה הושבה ללפחות 93% מהלקוחות התמורה הכספית ששולמה על ידם. בנסיבות אלו התובענה התייתרה, לא הייתה הטעייה צרכנית, ואין בנמצא קבוצת נפגעים ממשית המצדיקה ניהולה של תובענה ייצוגית.
  3. "הקבוצה" עליה חל ההסדר היא כלל לקוחות רויאל קאריביאן שרכשו חבילות תיור לעונת הקיץ וחגי תשרי של שנת 2021, שהיו עתידים לצאת לשיט מנמל חיפה ואשר הנופש שהזמינו בוטל ולא קיבלו בגין כך פיצוי ו/או החזר כספי של התשלום שהעבירו לרויאל קאריביאן. הקבוצה כוללת הן את הלקוחות שביצעו את ההזמנה ישירות מרויאל קאריביאן והן את אלו שביצעו את ההזמנה באמצעות סוכנויות הנסיעות והתיירות. 
  4. בסיומו של הליך גישור בפני כבוד השופט (בדימ′;) י′; ענבר הוסכם כי במסגרת ההסדר תעניק רויאל קאריביאן On-Board Credits לכל חבר קבוצה בסך של $50 (חמישים דולר ארה"ב) (לעיל ולהלן: "OBC"). סכום זה עבור חברי הקבוצה לא יעלה על סכום מצטבר של 1,526,050 דולר ארה"ב, ושיעור שווה ממנו ישולם לכל אחד מבין 30,521 הנוסעים הנמנים על חברי הקבוצה. OBC יהיה למוכ"ז, כך שחברי הקבוצה יוכלו להעבירו לכל צד שלישי או לעשות בו שימוש בעצמם. מימוש OBC יתאפשר אך ורק בהפלגות רויאל קאריביאן השונות ובעת צריכת שירותים על סיפון האוניה, כגון רכישת מזון לרבות שדרוג מסעדות; שתיה קלה ו/או אלכוהולית; רכישת חבילות אינטרנט; השתתפות בהימורים ושלל רכישת מוצרים ושירותים על סיפון האוניה. תוקף OBC יהיה למשך 24 חודשים ממועד הנפקתו. כמו כן התחייבה רויאל קאריביאן להשיב את תמורת חבילות השיט היה וימצא כי ישנם לקוחות שטרם הושבה להם התמורה ששילמו, ובשים לב לממצא לפיו לפחות 93% מחברי הקבוצה זכו לקבל החזר כספי עוד קודם להגשת התשובה של רויאל קאריביאן לבקשה.
  5. עם אישור ביהמ"ש את ההסדר, יתגבש ויתור וסילוק ביחס לכל עילות התביעה והבקשה, וייווצר מעשה בית דין ביחס לכל הקבוצה למעט אלו שנתנו הודעות יציאה ממנה [בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק], ויציאתם אושרה ע"י ביהמ"ש. אדם הנמנה עם הקבוצה בשמה הוגשה הבקשה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת הבקשה, ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, והיועמ"ש, רשאים להגיש לביהמ"ש בכתב, לא יאוחר מ-45 מיום פרסום מודעה זו, התנגדות מנומקת להסדר (עם העתק לב"כ הצדדים); התנגדות תכלול שם מלא, ת.ז., כתובת, ראיה על הימנות בקבוצה, מספר טלפון.
  6. חבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו ההסדר, רשאי לבקש מביהמ"ש (עם העתק לב"כ הצדדים), לא יאוחר מ-45 ימים מיום פרסום מודעה זו, להתיר לו לצאת ממנה, ולא - ייחשב לעניין הסדר זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר, ובכלל זה כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו, אוטומטית, ויתור וסילוק (כהגדרת מונח זה בהסדר); הבקשה תכלול שם מלא, ת.ז., כתובת, ראיה על הימנות בקבוצה, ומספר טלפון. אדם/גורם שביהמ"ש לא יאשר את בקשתו ייחשב לעניין הסדר זה כמי שהסכים להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו ויתור וסילוק.
  7. הנוסח המלא של ההסדר ונספחיו, הוא המחייב; בכל סתירה בין מודעה זו לבין הנוסח המלא, יחייב נוסח ההסדר. תוקף ההסדר מותנה בקבלת אישור ביהמ"ש. לעיון בהסדר הפשרה המלא לחץ כאן.

שלח הודעה

סוג הפניה
שם מלא
טלפון
כתובת דוא"ל
הודעה
הצטרף לרשימת התפוצה
* המחירים הינם לאדם בחדר זוגי, וכוללים את ההפלגה ומיסי הנמל בלבד, אלא אם מצוין אחרת. המחירים נכונים למועד הפרסום ועשויים להשתנות בכל עת וללא הודעה מראש בהתאם לזמינות.